Leveringsvoorwaarden Philippina

Philippina schrijft service hoog aan. Wanneer er een probleem is, lossen we dat graag zo snel mogelijk en netjes op. Elke bestelling verwerken wij zorgvuldig, met de meeste aandacht en met de beste bedoelingen. Gaat er iets mis, dan zorgen we voor een nette oplossing!
Bij onenigheid over een bestelling of een levering, zullen we in voorkomende gevallen verwijzen naar deze leveringsvoorwaarden. Bestellen in de webwinkel van Philippina houdt in dat u akkoord gaat met deze "kleine lettertjes", maar we houden die voor de leesbaarheid wat groter.

Privacy

We beginnen met het belangrijkste punt. Tijdens het bestelproces vragen we u om persoonlijke gegevens. Deze persoonlijke informatie is nodig om uw bestellingen snel en correct te verwerken. Daarnaast kunnen we de contactgegevens gebruiken om u na uw aankoop te kunnen voorzien van een goede en persoonlijke service.
Philippina waardeert uw vertrouwen en beschermt alle persoonlijke informatie. De ingevoerde gegevens komen in ons adressenbestand. Dat bestand zullen wij niet doorgeven, verhuren, verkopen of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, wij zullen uw gegevens derhalve uitsluitend gebruiken voor de verwerking van uw bestelling(en), de controle op bezorging en wanneer u daarin toestemt, voor het versturen van een nieuwsbrief.
Informatieve mail ontvangt u derhalve enkel en uitsluitend wanneer u daarmee tijdens de bestelprocedure akkoord gaat.
venster sluiten

Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn inclusief het geldende BTW percentage. Verzend en administratiekosten vermelden wij bij elke bestelling afzonderlijk.
Philippina behoudt het recht de prijzen te wijzigen. Indien dit gevolgen heeft voor reeds lopende bestellingen, zullen wij u daarover informeren. Vanzelfsprekend heeft u dan het recht de bestelling te annuleren als u het niet eens bent met de prijsverhoging.
Indien u een BTW-factuur wilt ontvangen voor de bestelling, kunt u die vanzelfsprekend opvragen. Niet Nederlandse BTW-plichtigen kunnen onder vermelding van het eigen BTW-nummer om een intracommunautaire levering verzoeken, u dient in dat geval de BTW te betalen aan de fiscus in het land van uw vestiging. Geef uw verzoek om een intracommunautaire levering - onder vermelding van uw eigen BTW-nummer - aan voor de betaling en levering van een bestelling, alleen dan kunnen we aan uw verzoek voldoen.
venster sluiten

Bestelling / Communicatie

Na elke bestelling ontvangt u een bestelbevestiging op het e-mailadres dat u bij de bestelling opgeeft. Controleer de juistheid van de bestelling, aangezien de bestelbevestiging bindend is in geval van onenigheid. Bij twijfel of onjuistheid omtrent de gegevens in de bestelling dient u zelf contact op te nemen per mail of per telefoon.
Vermeldt bij correspondentie altijd het bestelnummer!
venster sluiten

Betaling

Betaling binnen Nederland en Belgie kan middels iDEAL. Heeft u bezwaar tegen betaling middels iDEAL of vooruitbetaling dan kunt u contact opnemen over een andere manier van betalen. Bij een rembourslevering zijn de kosten voor rekening van de besteller, zie voor de kosten van een zending onder rembours het tarief van TNT Post.
Eventuele verschuldigde bankkosten voor internationaal betalingsverkeer zijn voor rekening van de besteller. Let wel: betalingen via de bank binnen de eurolanden zijn gratis!

Vanuit het buitenland kunt u betalen middels PayPal of een bankoverschrijving met behulp van de internationale bankgegevens van Philippina.

Wanneer de levering heeft plaatsgevonden en de betaling blijft niettemin achterwege dan zullen wij twee maal een aanmaning sturen. Bij de tweede aanmaning verhogen wij het verschuldigde bedrag met € 5,00 (Vijf Euro) administratiekosten per bestelling. Na twee aanmaningen kunnen wij de vordering uit handen geven aan een incassobureau en bent u verantwoordelijk voor alle bijkomende (incasso)kosten.
venster sluiten

Levering

Philippina streeft er steeds naar om een bestelling zo spoedig mogelijk te verwerken. In de regel versturen wij bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling. Wanneer niet alle bestelde goederen op voorraad zijn, kan Philippina besluiten een bestelling (zonder extra kosten) in delen te versturen. Wij zullen u daarvan op de hoogte stellen.
Philippina maakt voor het betrekken van materialen en grondstoffen ook gebruik van leveranciers uit het buitenland, de mogelijkheid bestaat dat daardoor de levertijd soms fors kan oplopen wanneer niet alle materialen en/of grondstoffen op voorraad zijn en wij een bestelling bij onze buitenlandse leverancier moeten plaatsen. Bij een verwachte extra lange levertijd zullen wij u daarvan op de hoogte stellen. Natuurlijk kunt u naar aanleiding daarvan besluiten de bestelling te annuleren.
Blijkt dat wij een bestelling niet volledig kunnen leveren omdat materrialen en/of grondstoffen niet langer leverbaar zijn dan zullen wij het teveel betaalde zo spoedig mogelijk terugstorten.
Philippina maakt voor de bezorging van goederen binnen Nederland gebruik van "TNT Post".
Philippina kan besluiten om een bestelling niet te verwerken als daar duidelijke redenen voor zijn. In de praktijk zal dit voornamelijk voorkomen wanneer er in het verleden wezenlijke betaalproblemen zijn geweest. Wanneer wij een bestelling niet zullen verwerken, ontvangt u daar met opgaaf van reden bericht van.
venster sluiten

Niet bezorgbare zendingen

Wij laten de bestellingen bezorgen op het door u opgegeven afleveradres. Vul dit daarom zorgvuldig in! Mocht een bestelling retour komen omdat deze op basis van de opgegeven adresgegevens onbestelbaar is dan kunt u de bestelling annuleren. Reeds betaalde gelden zullen wij onder aftrek van verpakkings-, verzend- en administratiekosten terugstorten.
venster sluiten

Eigendomsvoorbehoud

Bestelde goederen zijn pas eigendom van de klant wanneer deze aan alle betalingsverplichtingen en overige voorwaarden heeft voldaan. Vanaf het moment van aflevering bij de klant, is de klant verantwoordelijk voor de eventuele schade die na aflevering van de goederen ontstaat.
venster sluiten

Reclames en aansprakelijkheid

Direct na ontvangst van de bestelling dient u de goederen te controleren op onvolkomenheden en op de juistheid en volledigheid van de levering. Is dit niet het geval dan dient u daarvan binnen 4 (zegge: vier) dagen gemotiveerd en schriftelijk (e-mail, fax, post) melding van te maken bij Philippina.
Blijkt er inderdaad iets mis te zijn met de levering dan zal Philippina hetzij de desbetreffende goederen tegen factuurwaarde terugbetalen dan wel vervangen voor nieuwe exemplaren; Wij kunnen dit echter uitsluitend nakomen wanneer u de oorspronkelijke beschadigde goederen op uw kosten naar ons terug stuurt.
Teneinde te voorkomen dat wij in deze situatie geraken adviseren wij u om gebruik te maken van verzending middels een zogeheten "Zekerpakket", de goederen zijn dan verzekerd tegen verlies en/of beschadiging tot maximaal een bedrag van € 500,00. Indien u voor deze optie kiest sturen wij u het trackerid van de zending per e-mail toe, u kunt dan middels www.tracktrace.nl steeds de verzendstatus nagaan.
venster sluiten

Retourzendingen

Na ontvangst van de bestelling heeft u gedurende 7 werkdagen het recht om, zonder opgaaf van reden, van de koop af te zien. Voorwaarde is wel dat de goederen ongebruikt en onbeschadigd zijn. Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan vervalt het recht van retour.
Voorts dient u het eventueel terugsturen van goederen eerst vooraf schriftelijk (per e-mail, fax of gewone brief) af te stemmen! U ontvangt dan tevens instructies voor de retourzending en een retourbevestiging. Retourzendingen zonder retourbevestiging nemen wij niet in behandeling!
In het geval dat u de zending - na verkregen schriftelijke toestemming van Philippina - retourneert zijn alle kosten voor verpakking en verzending voor rekening van de klant. Verder dient de verpakking en het product onbeschadigd te zijn. Eventuele schade zullen wij op de klant verhalen.
Na ontvangst van de retourzending zal terugbetaling (eventueel onder aftrek van kosten) binnen een (1) week plaatsvinden via het bij ons bekende rekeningnummer.
venster sluiten

Handelsinformatie

Philippina is een handelsnaam van Aleph Keramiek en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 01108991. De BTW-afdracht gebeurt onder nummer NL34515537/B01.

Heeft u vragen over deze voorwaarden of over een bestelling of wat dan ook, mail dan!
De contactgegevens van Philippina staan op deze pagina.
venster sluiten

Internationaal betalen

Gratis betalen vanuit EU-landen

Gratis (!) betalen vanuit de Europese Unie (incl. UK).
Per 1 juli 2004 is er in de Europese Unie een nieuwe wet van kracht die regelt dat alle betalingen binnen EU-landen niet duurder mogen zijn dan betalingen binnen de eigen landsgrenzen.

Alle banken binnen de EU moeten zich aan deze regel houden, mits de rekeninghouder:
 • Niet meer dan € 12.500,00 overmaakt in een opdracht
 • Geld overmaakt naar een land binnen de EU
 • De opdracht in euro's uitschrijft
 • Het juiste IBAN invult op de opdracht
 • De juiste BIC invult op de opdracht
 • Kostenindicatie: shared
 • Naam en adres van de begunstigde juist invult

Mocht uw bank de opdracht (nog) niet voor hetzelfde tarief willen uitvoeren als een binnenlandse overschrijving, dan moet u uw bank op bovenstaande punten wijzen.
De banken hebben zich verplicht aan deze afspraken te voldoen. Neem desnoods contact op met de klantenservice van de bank.
En als ook dat niet helpt: roep dan de hulp in van de nationale ombudsman of een consumenten programma in.
venster sluiten

Betalen vanuit (niet) EU-landen

Vanuit landen buiten de Europese Unie kunt u de betaling regelen met een internationale overschrijving, of - en wij adviseren dat - gebruik te maken van PayPal. Mail even voor richtlijnen.
Wanneer u van de diensten van een bank gebruik maakt zijn daar kosten aan verbonden die per bank verschillen. Deze kosten zijn voor uw rekening. Let op dat u de juiste kostenindicatie opgeeft bij de opdracht!

Voor een (internationale) betalingsopdracht aan ons via een bank gebruikt u (ook voor betalingen vanuit EU-landen) de volgende informatie:

 • Rekeninghouder: Philippina webwinkel, Postbus 2080, 6201 CD Maastricht, Nederland
 • Bank: ING Bank Holding, Geleen, Nederland
 • Internationaal bankrekeningnummer (IBAN): NL78INGB0663704626
 • Bankkantoor Identificatie Code (BIC): INGBNL2A
 • Kostenindicatie: our
Zijn er nog vragen of onduidelijkheden? Neem dan contact op.
venster sluiten